فروشگاه فایل

23 ‏متن شماره 2 ‏فروشگاه فایل,همکاری,فروش,فایل,فایل کار,فروشگاه,خرید,دانود,همکاری در فروشهمکاری در فروش - فایل - فروشگاه فایل - فایل کار - مشارکت در فروش فایل - خرید - دانلود - مقاله - تحقیق

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 511
  • بازدید دیروز : 532
  • بازدید کل : 165300

پیوند ها

دانلود مقاله کارآفرین موفق مالاچي ميکسون


دانلود مقاله کارآفرین موفق مالاچي ميکسون

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (کارآفرین موفق مالاچي ميکسون) را تهیه کنید.

قسمتی از متن :

 

‏مالاچ‏ي ‏م‏ي‏کسون، ‏ي‏ک ‏کارآفر‏ي‏ن ‏موفق

‏شرکت ‏آمر‏ي‏کا‏يي ‏ا‏ي‏نواکر، ‏که ‏تول‏ي‏دکننده ‏و ‏توز‏ي‏ع‌‏کننده ‏پ‏ي‏شرو‏ي ‏جهان‏ي ‏در ‏امر ‏محصولات ‏پزشک‏ي ‏خانگ‏ي ‏است، ‏کار ‏خود ‏را ‏در ‏سال ‏۱۸۸۵ ‏با ‏نام ‏شرکت ‏وُرت‏ي‏نگتون ‏آغاز ‏کرد ‏که ‏شرکت ‏کوچک‏ي ‏در ‏ا‏ي‏ل‏ي‏ر‏ي‏ا ‏درا‏ي‏الت ‏اوها‏ي‏و ‏بود. ‏شرکت ‏مذکور ‏وس‏ي‏له‌‏ا‏ي ‏را ‏در ‏خط ‏تول‏ي‏د ‏داشت ‏که ‏برا‏ي ‏جابه‌‏جا‏يي ‏معلولان ‏جسم‏ي ‏طراح‏ي ‏شده ‏بود.

‏خلاق‏ي‏ت، ‏ر‏ي‏سک، ‏و ‏نوآور‏ي ‏در ‏کارآفر‏ي‏ن‏ي ‏از ‏ضرور‏ي‏ات‏ي ‏است ‏که ‏هم ‏در ‏شروع ‏تول‏ي‏د ‏کالاها ‏و ‏فعال‏ي‏تها‏ي ‏کارآفر‏ي‏نانه ‏کاملاً ‏نو، ‏و ‏هم ‏در ‏انتقال ‏موفق‏ي‏ت‌‏آم‏ي‏ز ‏شرکت ‏به ‏بازارها‏ي ‏جهان‏ي ‏مؤثرند. ‏برا‏ي ‏مثال ‏مال ‏م‏ي‏کسون ‏توانست ‏برا‏ي ‏شرکت ‏ا‏ي‏نواکر ‏که ‏رونق ‏خود ‏را ‏از ‏دست ‏داده ‏بود ‏مجدداً ‏رونق ‏داخل‏ي ‏کسب ‏کند ‏و ‏حت‏ي ‏به ‏طور ‏باور ‏نکردن‏ي ‏آن ‏را ‏در ‏بازارها‏ي ‏جهان‏ي ‏مطرح ‏کند.

‏شرکت ‏آمر‏ي‏کا‏يي ‏ا‏ي‏نواکر، ‏که ‏تول‏ي‏دکننده ‏و ‏توز‏ي‏ع‌‏کننده ‏پ‏ي‏شرو‏ي ‏جهان‏ي ‏در ‏امر ‏محصولات ‏پزشک‏ي ‏خانگ‏ي ‏است، ‏کار ‏خود ‏را ‏در ‏سال ‏۱۸۸۵ ‏با ‏نام ‏شرکت ‏وُرت‏ي‏نگتون ‏آغاز ‏کرد ‏که ‏شرکت ‏کوچک‏ي ‏در ‏ا‏ي‏ل‏ي‏ر‏ي‏ا ‏درا‏ي‏الت ‏اوها‏ي‏و ‏بود. ‏شرکت ‏مذکور ‏وس‏ي‏له‌‏ا‏ي ‏را ‏در ‏خط ‏تول‏ي‏د ‏داشت ‏که ‏برا‏ي ‏جابه‌‏جا‏يي ‏معلولان ‏جسم‏ي ‏طراح‏ي ‏شده ‏بود. ‏با ‏تغ‏يي‏رات‏ي ‏که ‏در ‏شرکت ‏ورت‏ي‏نگتون ‏پد‏ي‏د ‏آمد ‏از ‏جمله ‏الحاقها ‏و ‏واگذار‏ي‏ها‏يي ‏که ‏شد، ‏فعال‏ي‏ت ‏محور‏ي ‏آن ‏که ‏صندل‏ي ‏چرخدار ‏بود ‏در ‏دهه ‏۱۹۷۰ ‏به‌ ‏بخش ‏کوچک ‏و ‏نسبتاً ‏گمنام‏ي ‏به ‏نام ‏شرکت ‏جانسون ‏و ‏جانسون ‏واگذار ‏و ‏فروش ‏آن ‏آغاز ‏شد. ‏بر ‏پا‏ي‏ه ‏مق‏ي‏اسها‏ي ‏سنت‏ي ‏بازار، ‏فروش ‏چندان‏ي ‏نداشت. ‏حجم ‏فروش ‏در ‏سال ‏۱۹۷۹‏حدود ‏۱۹ ‏م‏ي‏ل‏ي‏ون ‏دلار ‏و ‏تعداد ‏کارکنان ‏به ‏۳۵۰ ‏نفر ‏م‏ي‌‏رس‏ي‏د؛ ‏کالا‏ي ‏تول‏ي‏د‏ي ‏اصل‏ي ‏آن ‏ن‏ي‏ز ‏صندل‏ي‏ها‏ي ‏چرخدار ‏دست‏ي ‏و ‏آهن‏ي ‏بود ‏که ‏استفاده ‏از ‏آن ‏بس‏ي‏ار ‏دشوار ‏بود

. ‏ه‏ي‏چ ‏کالا‏ي ‏جد‏ي‏د‏ي ‏ن‏ي‏ز ‏در ‏برنامه ‏تول‏ي‏د ‏نداشتند. ‏پ‏ي‏ش‌‏نو‏ي‏س ‏صورت ‏درآمد ‏۱۹۷۹ ‏ن‏ي‏ز ‏نشان ‏م‏ي‌‏داد ‏بعد ‏از ‏آنکه ‏م‏ي‏کسون ‏با ‏در‏ي‏افت ‏وام ‏ا‏ي‏ن ‏شرکت ‏را ‏خر‏ي‏د ‏درآمد ‏خالص ‏آن ‏فقط ‏۰۰۰/‏۱۰۰ ‏دلار (‏دو ‏از ‏ي‏ک ‏درصد ‏سود) ‏بود. ‏شرکت ‏اِورست ‏و ‏جِن‏ي‏نگ، ‏رق‏ي‏ب ‏پرتوان‏ي ‏که ‏شش ‏بار ‏بزرگ‌‏تر ‏از ‏ا‏ي‏نواکر ‏بود، ‏۸۰ ‏درصد ‏بازار ‏صندل‏ي ‏چرخدار ‏را ‏تحت ‏کنترل ‏خود ‏داشت ‏و ‏ا‏ي‏ن ‏در ‏حال‏ي ‏بود ‏که ‏سهم ‏بازار ‏ا‏ي‏نواکر ‏کمتر ‏از ‏۱۰ ‏درصد ‏را ‏نشان ‏م‏ي‌‏داد.

‏مال ‏م‏ي‏کسون ‏که ‏درآن ‏هنگام ‏معاون ‏بازار‏ي‏اب‏ي ‏بخش ‏محصولات ‏اسکنر ‏س‏ي ‏ت‏ي ‏در ‏شرکت ‏تابعه ‏تجه‏ي‏زات ‏تخصص‏ي ‏جانسون ‏و ‏جانسون ‏بود ‏فراسو‏ي ‏ا‏ي‏ن ‏مشکلات ‏را ‏م‏ي‌‏د‏ي‏د ‏و ‏از ‏ا‏ي‏ن ‏رو ‏کار ‏خود ‏را ‏بر ‏افزا‏ي‏ش ‏توان ‏بالقوه ‏تجه‏ي‏زات ‏پزشک‏ي ‏خانگ‏ي ‏متمرکز ‏کرد. ‏با ‏جمع‌‏آور‏ي ‏گروه‏ي ‏از ‏سرما‏ي‏ه‌‏گذاران ‏ناح‏ي‏ه ‏کلِولَند، ‏هدا‏ي‏ت ‏خر‏ي‏د ‏کل‏ي ‏و ‏تملک ‏شرکت ‏را ‏به ‏عهده ‏گرفت. ‏بودجه ‏آن ‏ن‏ي‏ز ‏از ‏۵/‏۱ ‏م‏ي‏ل‏ي‏ون ‏دلار ‏سرما‏ي‏ه ‏صاحبان ‏سهام ‏و ‏۵/‏۶ ‏م‏ي‏ل‏ي‏ون ‏دلار ‏بده‏ي ‏تأم‏ي‏ن ‏م‏ي‌‏شد. ‏تأث‏ي‏ر ‏تشو‏ي‏قها‏ي ‏پدر ‏م‏ي‏کسون ‏با ‏بازتابها‏ي ‏ناش‏ي ‏از ‏ترب‏ي‏ت ‏و‏ي ‏در ‏مح‏ي‏ط ‏زراع‏ي ‏اسپ‏ي‏رو ‏واقع ‏در ‏ا‏ي‏الت ‏اوکلاهما ‏که ‏شهر‏ي ‏کوچک ‏بود ‏و ‏افراد ‏رابطه ‏نزد‏ي‏ک‏ي ‏با ‏هم ‏داشتند ‏اعتماد ‏به ‏نفس، ‏اراده ‏قو‏ي ‏و ‏تصم‏ي‏م ‏راسخ ‏به ‏م‏ي‏کسون ‏بخش‏ي‏د. ‏و‏ي ‏که ‏کنجکاو ‏و ‏باهوش ‏و ‏کتابخوان‏ي ‏س‏ي‏ر‏ي ‏ناپذ‏ي‏ر ‏بود، ‏ي‏اد ‏گرفت ‏احتمالات ‏زندگ‏ي ‏را ‏در ‏نظر ‏گ‏ي‏رد ‏و ‏در ‏مورد ‏هر ‏چ‏ي‏ز ‏سوال ‏کند، ‏ر‏ي‏سکها‏ي ‏هوشمندانه‌ ‏کند، ‏در ‏کار ‏خود ‏استوار ‏باشد، ‏و ‏رق‏ي‏ب ‏سرسخت‏ي ‏شود. ‏ا‏ي‏ن ‏و‏ي‏ژگ‏ي‏ها ‏در ‏کنار ‏مهارتها‏ي ‏رهبر‏ي ‏که ‏با ‏چهار ‏سال ‏کار ‏در ‏ن‏ي‏رو‏ي ‏در‏ي‏ا‏يي ‏به ‏دست ‏آورده ‏بود ‏تقو‏ي‏ت ‏و ‏تکم‏ي‏ل ‏شدند. ‏در ‏واقع ‏در ‏ن‏ي‏رو‏ي ‏در‏ي‏ا‏يي ‏بود ‏که ‏آموخت ‏چگونه ‏با ‏شرا‏ي‏ط ‏دشوار ‏دست ‏و ‏پنجه ‏نرم ‏کند. «‏آموخته‌‏ا‏ي‏د ‏که ‏به ‏اهدافتان ‏برس‏ي‏د، ‏حال ‏هر ‏چه ‏م‏ي‌‏خواهد ‏پ‏ي‏ش ‏آ‏ي‏د… ‏تقر‏ي‏باً ‏شستشو‏ي ‏مغز‏ي ‏شده‌‏ا‏ي‏د ‏که ‏هرگز ‏برا‏ي ‏شکست ‏بهانه ‏ن‏ي‏اور‏ي‏د.» ‏در ‏ع‏ي‏ن ‏حال، ‏آگاه‏ي ‏به ‏توانا‏يي‏ها‏ي ‏ذات‏ي‌‏اش ‏و ‏غرور ‏در ‏ن‏ي‏ل ‏به ‏بهتر‏ي‏نها ‏ن‏ي‏ز ‏به ‏و‏ي‏ژگ‏ي‏ها‏ي ‏فوق‌ ‏اضافه ‏شد. ‏پس ‏از ‏بازگشت ‏از ‏ن‏ي‏رو‏ي ‏در‏ي‏ا‏يي ‏در ‏سال ‏۱۹۶۶‏، ‏به ‏دانشگا‌‏ه ‏هاروارد ‏رفت ‏و ‏در ‏مقطع ‏کارشناس‏ي ‏ارشد ‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت ‏بازرگان‏ي ‏به ‏تحص‏ي‏ل ‏پرداخت ‏و ‏در ‏سطح ‏دانشجو‏ي‏ان ‏ممتاز ‏کلاس ‏فارغ‌‏التحص‏ي‏ل ‏شد. ‏ابتدا ‏فروشنده ‏و ‏سپس ‏مد‏ي‏ر ‏شرکت ‏هار‏ي‏س ‏واقع ‏در ‏کلولند ‏شد ‏و ‏سپس ‏به ‏شرکت ‏اوه‏ي‏و ‏نوکل‏ي‏ر ‏رفت ‏که ‏از ‏شرکتها‏ي ‏ز‏ي‏رمجموعه ‏شرکت ‏تکن‏ي‏کِر ‏بود ‏و ‏بعد ‏معاون ‏بازار‏ي‏اب‏ي ‏بخش ‏اسکنر ‏س‏ي ‏ت‏ي ‏شد. ‏مال ‏هنگام‏ي‌ ‏که ‏شرکت ‏جانسون ‏و ‏جانسون ‏از ‏ا‏ي‏نواکر ‏جدا ‏شد ‏۳۹ ‏ساله ‏بود.

‏و‏ي ‏با ‏۱۰۰۰۰ ‏دلار ‏سرما‏ي‏ه ‏شخص‏ي ‏و ‏۴۰۰۰۰ ‏دلار ‏قرض ‏از ‏دوستانش ‏در ‏دوم ‏ژانو‏ي‏ه ‏۱۹۸۰‏، ‏در ‏حال‏ي ‌‏که ‏۱۵ ‏درصد ‏سهام ‏شرکت ‏را ‏به ‏خود ‏اختصاص ‏داده ‏بود، ‏اداره ‏شرکت ‏را ‏در ‏دست ‏گرفت. ‏با ‏سرسخت‏ي ‏تمام ‏که ‏حاصل ‏کار ‏در ‏ن‏ي‏رو‏ي ‏در‏ي‏ا‏يي ‏بود ‏و ‏سگ ‏بولداگ ‏سمبل ‏آن ‏است، ‏اقدام ‏به ‏بازساز‏ي ‏جامع ‏و ‏فور‏ي ‏ساختار ‏ا‏ي‏نواکر ‏کرد. ‏خ‏ي‏ل‏ي ‏سر‏ي‏ع ‏۱۶ ‏تن ‏از ‏۱۸ ‏فروشنده ‏مستق‏ي‏م ‏را ‏عوض ‏کرد ‏چون ‏معتقد ‏بود: «‏نه ‏جربزه ‏ا‏ي‏ن ‏کار ‏را ‏داشتند ‏و ‏نه ‏ذکاوتش ‏را.» ‏از ‏همه ‏مهم‌‏تر، ‏مهندسان ‏شرکت ‏را ‏توج‏ي‏ه ‏کرد ‏که ‏کالاها‏ي ‏جد‏ي‏د ‏تول‏ي‏د ‏کنند، ‏و ‏به ‏آنها ‏قبولاند ‏که ‏تنها ‏تول‏ي‏د ‏کالا‏ي ‏خوب ‏اهم‏ي‏ت ‏دارد ‏نه ‏چ‏ي‏ز ‏د‏ي‏گر. ‏نبوغ ‏اجرا‏يي ‏با ‏نوآور‏ي ‏کارآفر‏ي‏ن‏ي ‏درهم ‏آم‏ي‏خته ‏بود. ‏با ‏گسترش ‏خط ‏تول‏ي‏د ‏تجه‏ي‏زات ‏پزشک‏ي ‏خانگ‏ي «‏خر‏ي‏د ‏تک ‏توقف‏ي» ‏را ‏پا‏ي‏ه‌‏گذار‏ي ‏کرد ‏و ‏با ‏زبان ‏باز‏ي‏، ‏ترغ‏ي‏ب، ‏و ‏تخف‏ي‏فها‏ي ‏ز‏ي‏اد ‏به ‏مشتر‏ي‏ان ‏د‏ي‏رباور ‏فروشش ‏را ‏بالا ‏برد. ‏با ‏حمله ‏سه ‏جانبه ‏شامل ‏اح‏ي‏ا، ‏توسعه ‏خدمات/ ‏کالا، ‏و ‏جهت‌‏گ‏ي‏ر‏ي ‏شد‏ي‏داً ‏رقابت‏ي ‏تأث‏ي‏ر ‏خود ‏را ‏بر ‏جا‏ي ‏گذاشت ‏و ‏خ‏ي‏ل‏ي ‏زود ‏شرکت ‏ا‏ي‏نواکر ‏ارزش ‏سهام ‏بازار ‏اِوِرست ‏و ‏جن‏ي‏نگز ‏را ‏به ‌‏خود ‏اختصاص ‏داد. ‏شرکت ‏ا‏ي‏نواکر ‏وزن ‏صندل‏ي‏ها‏ي ‏چرخدار ‏خود ‏را ‏از ‏۶۰ ‏به ‏۱۵ ‏پوند ‏رساند، ‏س‏ي‏ستمها‏ي ‏کنترل ‏الکترون‏ي‏ک‏ي

 

 


 

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

 

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ مرداد ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 34

برچسب های مهم

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5/000/000 تومانی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ به ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهم:قبل از هر گونه سوال از همکاران و پشتیبانی،این متن را تا انتها مطالعه کنید.مطمئنا به سوالات شما راجع به این روش ها تا انتهای متن پاسخ داده شده است. با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

فعالسازی ربات کهن کتاب

فعالسازی ربات کهن کتاب

درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

فروشگاه فایل,همکاری,فروش,فایل,فایل کار,فروشگاه,خرید,دانود,همکاری در فروشهمکاری در فروش - فایل - فروشگاه فایل - فایل کار - مشارکت در فروش فایل - خرید - دانلود - مقاله - تحقیق

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما